پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۱۰۹۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک