پک کامل ۱ واحدی با مانیتور ۱۰۷۰ و پنل سپهر تابا الکترونیک