کابل تبدیل 1 به 2 برق 4 پین به ساتا
کابل تبدیل 1 به 2 برق 4 پین به ساتا
5,000 تومان قیمت پایه