کابل برق سه پین منبع تغذیه کامپیوتر XP به طول 3 متر