پرنده های در قفس و کودکیهای نارس من دیگر ما کتاب سوم